Programy ubezpieczeń społecznych na całym świecie: Europa, 2018 r. – Niemcy

Pierwsze prawa: 1889 (starość i niepełnosprawność), wprowadzona w życie w 1891 r.; oraz 1911 (ocaleni), wprowadzona w życie w 1914 r.

Aktualne prawa: 1989 (ubezpieczenia emerytalne) i 2003 (pomoc społeczna).

System ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej

Uwaga: Systemy zabezpieczenia społecznego Republiki Federalnej Niemiec (FRG) i Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) zostały połączone w 1992 roku. W całym profilu te szczególne przepisy, które obowiązują w krajach związkowych byłej NRD, są poprzedzone oznaczeniem „E” (wschód).

Pokrycie

Ubezpieczenie społeczne: Osoby zatrudnione, w tym praktykanci; oraz pod pewnymi warunkami osoby prowadzące działalność na własny rachunek; personel wojskowy; opiekunowie; oraz osoby otrzymujące zasiłki dla bezrobotnych, chorobowe i inne.

Dobrowolne objęcie ubezpieczeniem osób zwolnionych z obowiązkowego ubezpieczenia, w tym obywateli niemieckich zamieszkałych za granicą i cudzoziemców zamieszkałych w Niemczech.

Specjalne systemy dla niektórych osób prowadzących działalność na własny rachunek, górników, pracowników sektora publicznego, urzędników służby cywilnej, niektórych wojskowych i rolników.

Pomoc społeczna: Potrzebni mieszkańcy Niemiec, w tym, pod pewnymi warunkami, cudzoziemcy.

Osoba ubezpieczona

Ubezpieczenie społeczne: 9,3% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem powyżej 850 euro; obniżona składka dla zarobków miesięcznych do 850 euro; dobrowolne składki dla zarobków miesięcznych do 450 euro.

Nie istnieją minimalne zarobki wykorzystywane do obliczania składek.

Maksymalne roczne zarobki wykorzystane do obliczenia składek wynoszą 78 000 EUR (E- 69 600 EUR).

Pomoc społeczna: Żadna.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek

Ubezpieczenie społeczne: 18,6% miesięcznie pokrywanych dochodów.

Minimalna miesięczna składka wynosi 83,70 euro.

Maksymalna miesięczna składka wynosi 1 209 EUR (E-1 078,80 EUR) lub zryczałtowana kwota 566,37 EUR (E-501,27 EUR), w zależności od rodzaju ubezpieczenia wybranego przez osobę prowadzącą działalność na własny rachunek.

Pomoc społeczna: Żadna.

Pracodawca

Ubezpieczenie społeczne: 9,3% miesięcznie pokrytej listy płac; 15% dla pracowników z miesięcznymi zarobkami do €450.

Maksymalne roczne zarobki wykorzystane do obliczenia składek wynoszą 78 000 EUR (E- 69 600 EUR).

Pomoc społeczna: Żadnego.

Rząd

Ubezpieczenie społeczne: Subsydiuje koszty niektórych świadczeń; opłaca składki dla opiekunów, którzy świadczą bezpłatną opiekę przez co najmniej 10 godzin tygodniowo.

Pomoc społeczna: Całkowity koszt.

Warunki kwalifikacyjne

Renta emerytalna (Altersrente, ubezpieczenie społeczne): Wiek 65 i 7 miesięcy (stopniowo wzrastający o jeden miesiąc w roku do 2023 r., a następnie o dwa miesiące w roku do osiągnięcia wieku 67 lat w 2029 r.) z co najmniej pięcioletnim okresem składkowym.

Wiek 63 i 6 miesięcy (stopniowo wzrastający o dwa miesiące w roku do ukończenia 65 roku życia w 2029 roku) przy co najmniej 45 latach składek lub wiek 63 i 9 miesięcy (stopniowo wzrastający o jeden miesiąc w roku do 2021 roku, a następnie o dwa miesiące w roku do ukończenia 65 roku życia w 2029 roku) przy co najmniej 35 latach składek i co najmniej 50% stwierdzonym stopniu niepełnosprawności.

Składki mogą być przypisane opiekunom, jeśli zapewniają oni w sumie 10 godzin bezpłatnej opieki domowej tygodniowo, rozłożonej na co najmniej dwa dni w tygodniu. Opiekun nie może mieć więcej niż 30 godzin płatnego zatrudnienia tygodniowo.

Składki mogą być przypisane rodzicom, którzy opiekują się dziećmi poniżej 3 roku życia. W przypadku rodziców, którzy mają co najmniej 25 lat płatnych lub zaliczonych składek, zaliczane są dodatkowe lata, jeśli są zatrudnieni w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem do 10 roku życia, a jeśli nie pracują, ale sprawują opiekę nad co najmniej dwojgiem dzieci do 10 roku życia.

Wysokość odszkodowania dla pracowników o niskich dochodach: Wypłacane, jeżeli ubezpieczony ma co najmniej 35 lat składek i mniej niż 0,0625 punktów zarobku za miesiące kalendarzowe sprzed 1992 r.

Poszczególne punkty zarobków są obliczane jako zarobki ubezpieczonego w każdym roku składkowym podzielone przez średnie krajowe zarobki wszystkich ubezpieczonych w tym samym roku, pomnożone przez normalny współczynnik wejścia (Zugangsfaktor).

Wcześniejsza emerytura: Wiek 63 lat (stopniowo wzrastający do 67 lat do 2029 r.) z co najmniej 35-letnią składką, z zastrzeżeniem dalszych warunków.

Test zarobków: Od 63 roku życia do normalnego wieku emerytalnego, zatrudnienie może być kontynuowane i wypłacane jest zmniejszone świadczenie.Od normalnego wieku emerytalnego nie ma kary za kontynuowanie pracy.

Odroczona emerytura: Emerytura może zostać odroczona po osiągnięciu normalnego wieku emerytalnego. Nie ma limitu wieku.

Podział emerytur: Małżonkowie lub partnerzy cywilni, z których każdy ma co najmniej 25 lat składek, mogą podzielić swoją emeryturę na równe części, jeżeli oboje partnerzy osiągnęli normalny wiek emerytalny i co najmniej jeden z nich jest uprawniony do pełnej emerytury lub w przypadku śmierci jednego z partnerów. Małżeństwo lub związek partnerski muszą rozpocząć się po 2001 r.; przed 2002 r., jeśli oboje małżonkowie lub partnerzy cywilni urodzili się po 1 stycznia 1962 r.

Podstawowe wsparcie dochodu (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, pomoc społeczna, środki sprawdzone): Musi nie być w stanie zapewnić sobie utrzymania i osiągnąć normalnego wieku emerytalnego lub być oceniany z trwałą całkowitą utratą zdolności do zarobkowania.

Oznacza test: Pod uwagę brane są dochody i majątek małżonka lub konkubenta.

Podstawowe wsparcie dochodu nie jest udzielane, jeśli rodzic lub dziecko ma roczny dochód powyżej 100.000 euro.

Renta inwalidzka: Musi mieć całkowitą utratę zdolności do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności, nie może pracować więcej niż trzy godziny dziennie w ogólnych warunkach rynku pracy oraz musi mieć co najmniej pięć lat składek i 36 miesięcy obowiązkowych składek w ciągu ostatnich pięciu lat przed rozpoczęciem niepełnosprawności. Stosuje się specjalne warunki, w tym zmniejszenie zdolności do zarabiania, które jest wynikiem wypadku przy pracy lub w wyniku szkolenia zawodowego.

Częściowa niepełnosprawność: Musi być w stanie pracować co najmniej trzy godziny, ale nie więcej niż sześć godzin dziennie w ogólnych warunkach rynku pracy; jeżeli urodził się przed 2 stycznia 1961 r., musi być niezdolny do pracy co najmniej sześć godzin dziennie w zwykłym lub podobnym zawodzie.

Renta małżonka: Zmarły miał co najmniej pięć lat składek lub w chwili śmierci był emerytem. Wdowa (wdowcy) lub pozostający przy życiu partner cywilny musieli pozostawać w związku małżeńskim lub partnerskim ze zmarłym przez co najmniej rok.

Pensjonat dla małych małżonków: Wypłacana wdowie (wdowom) lub pozostającemu przy życiu partnerowi cywilnemu, który nie zawarł ponownie związku małżeńskiego ani nie rozpoczął nowego związku partnerskiego od chwili śmierci ubezpieczonego. Renta wypłacana jest do dwóch lat po śmierci ubezpieczonego.

Duża renta małżonka: Wypłacana wdowie (wdowom) lub pozostającemu przy życiu partnerowi cywilnemu, który kwalifikuje się do otrzymywania renty dla małego małżonka i ma 45 lat lub więcej (stopniowo wzrasta do 47 lat do 2029 r.), opiekuje się dzieckiem poniżej 18 roku życia lub ma zmniejszoną zdolność do zarobkowania.

Dodatek dla dziecka: Wypłacany wdowie (wdowom) lub pozostającemu przy życiu partnerowi cywilnemu otrzymującemu rentę rodzinną dla małego lub dużego małżonka, który wychowywał lub wychowuje dziecko poniżej 3 roku życia. Dodatek nie jest wypłacany, jeśli małżonek zmarł przed 2002 r. lub jeśli małżeństwo miało miejsce przed tą datą i przynajmniej jeden z małżonków lub partnerów urodził się przed 2 stycznia 1962 r.

Renta sieroca: Wypłacana dzieciom poniżej 18 roku życia (w wieku 27 lat, jeśli są studentami; uczęszczają na szkolenia; uczestniczą w dobrowolnym roku służby społecznej, ekologicznej lub federalnej; lub są niepełnosprawne).

Korzyści starej generacji

Renta emerytalna (Altersrente, ubezpieczenie społeczne): Emerytura opiera się na całkowitych indywidualnych punktach zarobków pomnożonych przez współczynnik emerytury i wartość emerytury.

Poszczególne punkty zarobków są obliczane jako zarobki ubezpieczonego w każdym roku składkowym podzielone przez średnie krajowe zarobki (w tym niektóre zaliczone składki i dodatki) dla wszystkich ubezpieczonych w tym samym roku pomnożone przez zwykły współczynnik wejścia (Zugangsfaktor).

Poszczególne punkty zarobków są obliczane jako zarobki ubezpieczonego w każdym roku składkowym podzielone przez średnie krajowe zarobki (w tym niektóre zaliczone składki i dodatki) wszystkich ubezpieczonych w tym samym roku, pomnożone przez zwykły współczynnik wejścia (Zugangsfaktor).

Średnie krajowe zarobki wynoszą 37 837 EUR (wstępne dane na rok 2018).

Normalny współczynnik wejścia wynosi 1,0 i zwiększa się lub zmniejsza w zależności od wieku, w którym ubezpieczony otrzymuje pierwszą emeryturę.

Współczynnik emerytalny dla emerytury wynosi 1,0.

Wartość emerytury jest to miesięczna kwota świadczenia dla każdego indywidualnego punktu zarobkowego.Wartość emerytury jest korygowana corocznie w lipcu w oparciu o zmiany w wynagrodzeniach. Aktualna wartość emerytury wynosi 31,03 euro (E-29,69 euro) (lipiec 2017 r.).

Nie ma minimalnej emerytury.

Wartość zaliczonych składek dla niektórych opiekunów świadczących bezpłatną opiekę przez co najmniej 10 godzin tygodniowo różni się w zależności od rodzaju i poziomu świadczonej opieki.

W przypadku narodzin od 1992 r. rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat 3 otrzymuje jeden punkt zarobkowy za każdy rok opieki do trzech lat; w przypadku narodzin przed 1992 r. – do dwóch lat. W przypadku rodziców z co najmniej 25-letnim stażem pracy, którzy kontynuują pracę zawodową sprawując opiekę nad dzieckiem do 10 roku życia, wartość płaconych składek jest zwiększona do 1,5-krotnej wartości, do wartości składek na średni zarobek wszystkich ubezpieczonych; niepracujący rodzice sprawujący opiekę nad co najmniej dwojgiem dzieci do 10 roku życia otrzymują 0,33 punktu zarobkowego rocznie.

Wysokość odszkodowania dla pracowników o niskich dochodach: Wartość składek wpłaconych przed 1992 r. jest zwiększona do 1,5-krotności wartości, aż do 75% wartości składek na przeciętne krajowe zarobki wszystkich ubezpieczonych (0,0625 punktów zarobkowych miesięcznie).

Wcześniejsza emerytura: Współczynnik wejścia (1,0) jest zmniejszany o 0,003 za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym ubiega się o emeryturę przed osiągnięciem normalnego wieku emerytalnego.

Test zarobków: Świadczenia są zmniejszane o 40% zarobków w przypadku zarobków rocznych powyżej €6.300 do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego normalnego wieku emerytalnego.

Odroczona emerytura: Współczynnik wejścia (1,0) jest zwiększany o 0,005 za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym emerytura jest odroczona po osiągnięciu normalnego wieku emerytalnego.

Podział emerytur: Renta i emerytura małżonków lub partnerów cywilnych obliczana jest przez podzielenie na równe części uprawnień do świadczeń emerytalnych i rentowych nabytych przez oboje członków pary podczas trwania ich małżeństwa lub związku partnerskiego.

Podstawowe wsparcie dochodu: Wypłaca się różnicę między ocenianym miesięcznym zapotrzebowaniem beneficjenta (podstawowe miesięczne zapotrzebowanie, rozsądne koszty mieszkaniowe i dodatkowe indywidualne potrzeby) a miesięcznym dochodem netto.

Podstawowe miesięczne zapotrzebowanie wynosi 332, 374 lub 416 euro, w zależności od składu rodziny beneficjenta, i jest zwiększone o 240 euro na każde dziecko poniżej 6 roku życia; 296 euro na każde dziecko w wieku od 6 do 13 lat; oraz 316 euro na każde dziecko w wieku od 14 do 17 lat.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Formuła korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki. Wartość podstawowego wsparcia dochodu jest dostosowywana corocznie na podstawie danych o wydatkach gospodarstw domowych o niskich dochodach, które są zbierane w ramach regularnych badań.

Świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy

Renta inwalidzka: Emerytura to suma indywidualnych punktów zarobków pomnożona przez współczynnik emerytury i wartość emerytury.

Poszczególne punkty zarobków są obliczane jako zarobki ubezpieczonego w każdym roku składkowym podzielone przez średnie krajowe zarobki (w tym niektóre zaliczone składki i dodatki) dla wszystkich ubezpieczonych w tym samym roku pomnożone przez normalny współczynnik wejścia (Zugangsfaktor).

Normalny współczynnik wejścia wynosi 1,0 i jest obniżany o 0,003 za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym ubiega się o emeryturę przed ukończeniem 64 roku życia (stopniowo wzrastając do 65 roku życia do 2024 roku), do maksymalnej obniżki wynoszącej 0,108.

Współczynnik renty dla renty z tytułu niezdolności do pracy całkowitej wynosi 1,0.

Wartość emerytury jest to miesięczna kwota świadczenia dla każdego indywidualnego punktu zarobkowego. Wartość emerytury jest korygowana corocznie w lipcu na podstawie zmian w wynagrodzeniach. Aktualna wartość emerytury wynosi 31,03 € (E- 29,69 €) (lipiec 2017).

Jeżeli inwalidztwo rozpoczęło się przed ukończeniem 62 roku życia, okres od dnia zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej do 62 roku życia i trzech miesięcy (stopniowo wzrastający do 65 roku życia do 2024 roku) jest w pełni uwzględniany przy wyliczaniu emerytury.

Test zarobków: W przypadku zarobków rocznych powyżej 6.300 euro korzyści są zmniejszane o 40%.

Renta inwalidzka wygasa z chwilą osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego i zostaje zastąpiona przez emeryturę.Wypłacana emerytura musi być co najmniej równa wysokości renty inwalidzkiej.

Częściowa niepełnosprawność: Renta miesięczna jest obliczana w taki sam sposób, jak renta inwalidzka wypłacana z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, ale współczynnik renty wynosi 0,5.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Wzór korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki.

Korzyści dla ocalałych

Renta małżonka: Emerytura opiera się na łącznych indywidualnych punktach zarobków zmarłego pomnożonych przez współczynnik emerytury i wartość emerytury.

Poszczególne punkty zarobków są obliczane jako zarobki ubezpieczonego w każdym roku składkowym podzielone przez średnie krajowe zarobki (w tym niektóre zaliczone składki i dodatki) dla wszystkich ubezpieczonych w tym samym roku pomnożone przez normalny współczynnik wejścia (Zugangsfaktor).

Normalny współczynnik wejścia dla wszystkich rent rodzinnych wynosi 1,0 i jest zmniejszany o 0,003 za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym zmarły zmarł przed ukończeniem 64 roku życia, do maksymalnego zmniejszenia wynoszącego 0,108.

Współczynnik renty/emerytury wynosi 1,0 przez pierwsze 3 miesiące po śmierci ubezpieczonego; następnie 0,25, jeśli pozostały przy życiu małżonek otrzymuje rentę rodzinną lub 0,55, jeśli otrzymuje rentę rodzinną od dużego małżonka (0,6 jeśli małżeństwo lub związek partnerski rozpoczęły się przed 2002 r., a jeden z małżonków lub partnerów urodził się przed 2 stycznia 1962 r., lub jeśli ubezpieczony zmarł przed 2002 r.).

Wartość emerytury jest to miesięczna kwota świadczenia dla każdego indywidualnego punktu zarobkowego. Wartość emerytury jest korygowana corocznie w lipcu na podstawie zmian w wynagrodzeniach. Aktualna wartość emerytury wynosi 31,03 € (E-29,69 €) (lipiec 2017).

Pensjonat dla małych małżonków: Wypłacana przez dwa lata; na czas nieokreślony, jeśli małżeństwo lub związek partnerski rozpoczęły się przed 2002 r., trwały dłużej niż jeden rok, a żyjący małżonek lub partner cywilny urodził się przed 2 stycznia 1962 r.

Duża renta małżonka: Płatna na czas nieokreślony.

Renta małżeńska ustaje z chwilą ponownego zawarcia małżeństwa.

Szczególne zasady mają zastosowanie do małżonków rozwiedzionych przed dniem 1 lipca 1977 r.

Test zarobków: Świadczenie jest zmniejszone o 40% dochodu netto osoby pozostałej przy życiu powyżej 819,19 euro (783,82 euro) od czwartego miesiąca wypłaty.

Dodatek dla dziecka: Za każdy miesiąc sprawowania opieki nad dzieckiem przez małżonka lub partnera cywilnego przyznaje się 0,1010 indywidualnych punktów zarobków miesięcznie za pierwsze 36 miesięcy plus 0,0505 za każdy kolejny miesiąc.

Renta sieroca: Renta sieroca jest obliczana w ten sam sposób, co renta małżonka. Współczynnik renty wynosi 0,1 dla półsieroty i 0,2 dla sieroty pełnej. Dodatki zależą od długości okresu składkowego ubezpieczonego i innych czynników.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Formuła korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki.

Organizacja administracyjna

Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia ogólny nadzór.

Federalny Instytut Ubezpieczeń sprawuje nadzór nad Federalnym Niemieckim Ubezpieczeniem Emerytalnym.

Federalne Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalne zarządza programem wspólnie z biurami regionalnymi i instytucją ubezpieczenia emerytalnego pracowników kolei i marynarzy (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/KnappschaftBahnSee/de/Navigation/0_Home/home_node.html/).

Kasy chorych pobierają składki i przekazują je do niemieckich federalnych zakładów ubezpieczeń emerytalnych.

Urzędy opieki społecznej zarządzają podstawowym programem wspierania dochodów.

Choroba i macierzyństwo

Pierwsze prawo: 1883 (ubezpieczenie zdrowotne), wprowadzone w życie w 1884 roku.

Aktualne prawa: 1988 (choroba), 1994 (opieka długoterminowa) i 2017 (macierzyństwo).

Rodzaj programu: System ubezpieczeń społecznych.

Pokrycie

Choroba, macierzyństwo i świadczenia medyczne: Pracownicy zarobkowi o rocznych zarobkach do 59.400 € (53.100 €, jeśli byli objęci prywatnym ubezpieczeniem przed 2003 r.); emeryci, studenci, osoby niepełnosprawne, praktykanci i osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych.

Ubezpieczenie rodzinne: Małżonkowie, partnerzy i dzieci osoby ubezpieczonej są pod pewnymi warunkami ubezpieczeni bezpłatnie.

Dobrowolna ochrona ubezpieczeniowa jest dostępna dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu ustawowemu lub które przestają być objęte ubezpieczeniem rodzinnym.

Obywatele Niemiec nieposiadający ubezpieczenia ustawowego, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby zatrudnione w sektorze publicznym, mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla siebie i członków rodziny w prywatnych firmach ubezpieczeniowych; każdy plan ubezpieczeniowy musi spełniać pewne minimalne standardy.

Specjalne systemy dla górników, artystów, dziennikarzy i rolników.

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: Osoby objęte ustawowym systemem ubezpieczeń zdrowotnych.Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne muszą wykupić równoważną prywatną opiekę długoterminową.

Osoba ubezpieczona

Choroba, macierzyństwo i świadczenia medyczne: 7,3% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem; 7,3% miesięcznej emerytury dla emerytów i rencistów. Dodatkowa miesięczna składka jest płacona w zależności od funduszu chorobowego, do 1,7% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem lub miesięcznej emerytury (średnio 1% w styczniu 2018).

Maksymalne miesięczne zarobki wykorzystywane do obliczania składek wynoszą 4 425 EUR.

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: 1,275% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem w większości krajów związkowych (1,775% w Saksonii); 1,275% miesięcznej emerytury dla emerytów w większości krajów związkowych (1,775% w Saksonii). Ubezpieczeni bezdzietni powyżej 23 roku życia płacą dodatkowo 0,25% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem.

Maksymalne miesięczne zarobki wykorzystywane do obliczania składek wynoszą 4 425 EUR.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek

Choroba, macierzyństwo i świadczenia medyczne: Nie dotyczy.

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: Nie dotyczy.

Pracodawca

Choroba, macierzyństwo i świadczenia medyczne: 7,3% miesięcznego wynagrodzenia objętego ubezpieczeniem; fundusze emerytalne płacą 7,3% miesięcznej emerytury dla emerytów i rencistów. Istnieją specjalne warunki dotyczące miesięcznych zarobków poniżej 850 euro.

Maksymalne miesięczne zarobki wykorzystywane do obliczania składek wynoszą 4 425 EUR.

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: 1,275% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem w większości krajów związkowych (0,775% w Saksonii); fundusze emerytalne przekazują 1,275% miesięcznej emerytury emerytom w większości krajów związkowych (1,775% w Saksonii).

Maksymalne miesięczne zarobki wykorzystywane do obliczania składek wynoszą 4 425 EUR.

Rząd

Choroba, macierzyństwo i świadczenia medyczne: Zryczałtowana płatność za świadczenia nieubezpieczeniowe udzielane przez ustawowe instytucje ubezpieczenia zdrowotnego (14,5 mld euro w 2017 r.).

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: Składki dla osób bezrobotnych, emerytowanych rolników i studentów otrzymujących świadczenia na podstawie federalnej ustawy o pomocy w zakresie kształcenia (BAföG).

Warunki kwalifikacyjne

Świadczenie pieniężne z tytułu choroby: Wypłacany członkom kas chorych, którzy z powodu choroby nie są w stanie pracować, korzystają z opieki medycznej w ramach kas chorych lub opiekują się chorymi dziećmi poniżej 12 roku życia.

Świadczenie pieniężne z tytułu macierzyństwa: Wypłacane kobietom należącym do kas chorych.

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: Wypłacane na rzecz opiekuna, który opiekuje się osobą ubezpieczoną, z co najmniej dwuletnim okresem ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku.

Osoba ubezpieczona otrzymująca opiekę musi być oceniona pod względem upośledzenia fizycznego, poznawczego lub umysłowego, które nie może być przeprowadzone bez pomocy innych osób i które powinno trwać co najmniej sześć miesięcy. Upośledzenie ustala się według pięciu poziomów potrzeb opieki (Pflegegrad): niska potrzeba (poziom opieki I; geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten); znaczna potrzeba (poziom opieki II; erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten); poważna potrzeba (poziom opieki III; schwere Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten); poważna potrzeba (poziom opieki IV; schwerste Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten); lub poważna potrzeba wymagająca szczególnej opieki (poziom opieki V; schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflege-rische Versorgung).

Służba medyczna (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung) lub niezależny ekspert zatrudniony przez fundusz opieki długoterminowej ocenia poziom potrzeb w zakresie opieki.

Świadczenia medyczne: Nie ma minimalnego okresu kwalifikacyjnego.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

Zasiłek chorobowy (Krankengeld): 70 % zarobków brutto ubezpieczonego (do 90 % zarobków netto) jest wypłacane za tę samą chorobę przez okres do 78 tygodni w okresie trzech lat. Pracodawca płaci 100% wynagrodzenia brutto ubezpieczonego przez okres do pierwszych sześciu tygodni.

Jeśli ubezpieczony opiekuje się chorym dzieckiem, świadczenia wypłacane są do 10 dni roboczych na każde uprawnione dziecko i do 25 dni na wszystkie dzieci w roku kalendarzowym; 20 dni roboczych na każde uprawnione dziecko i do 50 dni na wszystkie dzieci, jeśli ubezpieczony jest samotnym rodzicem (Kinderpflege-Krankengeld).

Świadczenie macierzyńskie: W przypadku kobiet zatrudnionych, 100% średniego wynagrodzenia netto ubezpieczonego (do 13 euro dziennie z kasy chorych z pozostałą częścią wypłacaną przez pracodawcę) w okresie trzech miesięcy przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego wypłacane jest przez sześć tygodni przed porodem i osiem tygodni po porodzie (12 tygodni po porodzie w przypadku porodu przedwczesnego lub mnogiego lub jeśli dziecko jest uznane za niepełnosprawne).W przypadku porodu przedwczesnego czas trwania świadczenia macierzyńskiego zostaje przedłużony o okres, który nie został zgłoszony przed porodem.

W przypadku kobiet z ubezpieczeniem prywatnym lub rodzinnym, kraje związkowe wypłacają, pod pewnymi warunkami, świadczenia macierzyńskie odpowiadające zasiłkowi chorobowemu, do łącznej kwoty 210 euro.

Dodatek na opiekę długoterminową (Pflegegeld): 316 EUR (II poziom opieki), 545 EUR (III poziom opieki), 728 EUR (IV poziom opieki) lub 901 EUR (V poziom opieki) miesięcznie.

Zasiłek z tytułu opieki długoterminowej jest pomniejszony o wartość świadczeń rzeczowych zapewnianych przez zawodowych pracowników opieki (zob. świadczenia z tytułu opieki domowej w ramach świadczeń medycznych).

Świadczenia medyczne dla pracowników

Świadczenia medyczne: Lekarze, szpitale i farmaceuci w ramach umowy z kasami chorych zapewniają pacjentom świadczenia. Świadczenia obejmują kompleksową opiekę medyczną i stomatologiczną, badania profilaktyczne i leczenie, badania laboratoryjne, hospitalizację, zabiegi chirurgiczne, rehabilitacyjne, sprzęt medyczny, opiekę położną lub lekarzem w czasie ciąży i macierzyństwa, aborcję, sterylizację oraz przepisane leki.

Podział kosztów: Ubezpieczony płaci 10% od każdego leku na receptę (od 5 do 10 euro lub pełny koszt leku, w zależności od tego, która kwota jest niższa); 10 euro za każdy dzień leczenia stacjonarnego do 28 dni w roku; 10% kosztów masaży, terapii zajęciowej i logopedii; 10% kosztów opieki domowej do 28 dni w roku plus 10 euro za każdą receptę. Podział kosztów jest ograniczony do 2% zarobków (1% w przypadku choroby przewlekłej).

Świadczenia z tytułu długotrwałej opieki: Świadczenia te składają się z opieki domowej i instytucjonalnej.

Świadczenie z tytułu opieki domowej (Häusliche Pflege): Świadczenie pokrywa koszty opieki domowej (do 24 godzin), urządzeń wspomagających, pomocy technicznej (np. modyfikacji w domu) oraz krótkoterminowej opieki domowej lub instytucjonalnej, gdy zwykły opiekun jest czasowo niedostępny, do określonych maksymalnych kwot.

Miesięczne świadczenie rzeczowe wynosi 689 EUR (II poziom opieki), 1 298 EUR (III poziom opieki), 1 612 EUR (IV poziom opieki) lub 1 995 EUR (V poziom opieki).

Osoby otrzymujące opiekę domową (poziom opieki od I do V) otrzymują również zryczałtowany miesięczny dodatek w wysokości 125 EUR na współfinansowanie dodatkowych usług, w tym opieki dziennej, nocnej lub krótkoterminowej (Entlastungsbeitrag).

Świadczenie z tytułu opieki instytucjonalnej (Stationäre Pflege): Do 770 EUR (II poziom opieki), 1 262 EUR (III poziom opieki), 1 775 EUR (IV poziom opieki) lub 2 005 EUR (V poziom opieki) miesięcznie jest wypłacane za opiekę w placówce opieki długoterminowej. Ubezpieczony płaci pewien procent kosztów pokoju i wyżywienia. Pod pewnymi warunkami fundusz opiekuńczy pokrywa do 266 € kosztów pokoju i wyżywienia ubezpieczonego, jeśli mieszka on w placówce dla osób niepełnosprawnych.

Korzyści medyczne dla osób zależnych

Świadczenia medyczne dla osób pozostających na utrzymaniu są takie same jak dla ubezpieczonego.

Świadczenia chorobowe, macierzyńskie i medyczne

Federalne Ministerstwo Zdrowia zapewnia ogólny nadzór.

Federalny Instytut Ubezpieczeń sprawuje nadzór nad federalnymi zakładami ubezpieczeń zdrowotnych i ich funduszami opieki długoterminowej.

Wyznaczone organy państwowe sprawują nadzór na szczeblu państwowym.

Kasy chorych, które są korporacjami samorządowymi prawa publicznego, administrują składkami i świadczeniami. Oddzielne kasy chorych są organizowane w ramach federacji na poziomie krajowym oraz, w stosownych przypadkach, na poziomie państwowym.

Zarząd, wybierany przez radę administracyjną (zazwyczaj składającą się z przedstawicieli pracodawców i ubezpieczonych), zajmuje się bieżącą administracją funduszy.

Każdego roku federacje kas chorych i stowarzyszenia lekarzy muszą uzgodnić poziom płatności za umowne usługi medyczne. Federacje kasy chorych płacą stowarzyszeniu lekarzy, które płaci poszczególnym lekarzom na podstawie umowy.

Opieka długoterminowa

Federalne Ministerstwo Zdrowia zapewnia ogólny nadzór.

Świadczeniami zarządzają odrębne fundusze opieki długoterminowej organizowane przez kasy chorych oraz prywatne kasy chorych.

Krajowe Stowarzyszenie Ustawowych Kas Chorych reprezentuje na szczeblu federalnym kasy opieki długoterminowej.

Uraz w pracy

Pierwsze prawa: 1884 (ubezpieczenia wypadkowe), wprowadzone w życie w 1885 r.; oraz 1925 (choroby zawodowe).

Obecne prawo: 1996 (ubezpieczenia wypadkowe), wprowadzone w życie w 1997 roku.

Rodzaj programu: System ubezpieczeń społecznych.

Pokrycie

Pracownicy najemni, niektóre kategorie osób prowadzących działalność na własny rachunek, osoby zaangażowane w określony wolontariat, praktykanci i studenci.

Dobrowolne objęcie większości kategorii osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Specjalny system dla urzędników służby cywilnej i pracowników sektora publicznego.

Pracownicy: Żadnych.

Osoba pracująca na własny rachunek: Składki różnią się w zależności od ocenianego stopnia ryzyka.

Pracodawca: Średnio 1,18% (2016) płac; składki różnią się w zależności od szacowanego stopnia ryzyka.

Rząd: Dofinansowuje rolnicze ubezpieczenie wypadkowe i składki dla studentów, dzieci w placówkach opieki dziennej oraz osób zaangażowanych w określoną działalność wolontariacką.

Warunki kwalifikacyjne

Musi być oceniana w przypadku urazu przy pracy lub choroby zawodowej.Wypadki podczas dojazdów do pracy i z pracy są objęte ubezpieczeniem.

Świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Tymczasowa renta inwalidzka: 80% ostatniego zarobku brutto ubezpieczonego do ostatniego dochodu netto wypłacane jest od następnego dnia po rozpoczęciu inwalidztwa do momentu odzyskania sprawności lub przyznania zasiłku przejściowego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (w większości przypadków pracodawca płaci za pierwsze sześć tygodni). Jeśli nie przewiduje się powrotu do zdrowia i nie jest możliwa rehabilitacja zawodowa, zasiłek wypłacany jest do 78 tygodni.

Dla osób ubezpieczonych w wieku 18 lat i starszych minimalne roczne zarobki wykorzystywane do obliczenia świadczeń wynoszą 21 924 euro (E- 19 404 euro).

Maksymalne roczne zarobki wykorzystywane do obliczenia świadczeń wahają się od 64 680 € do 109 620 € w zależności od funduszu ubezpieczeń wypadkowych.

Zasiłek przejściowy: 68% zasiłku z tytułu czasowego inwalidztwa wypłacane jest, jeśli ubezpieczony wymaga rehabilitacji zawodowej; 75%, jeśli ubezpieczony wymaga opieki innych osób lub ma co najmniej jedno dziecko. Zasiłek wypłacany jest po wygaśnięciu prawa do czasowego renty inwalidzkiej.

Świadczenia z tytułu trwałej niezdolności do pracy

Stała renta inwalidzka: Za całkowite inwalidztwo (100% stwierdzonej utraty zdolności do zarobkowania) wypłaca się 66,7% rocznego zarobku brutto ubezpieczonego w roku poprzedzającym rozpoczęcie inwalidztwa.

Częściowa niepełnosprawność: Za stwierdzoną utratę zdolności zarobkowej powyżej 20%, ale poniżej 100%, wypłacany jest procent pełnej stałej renty inwalidzkiej w zależności od stwierdzonej utraty zdolności zarobkowej.

Dodatek z tytułu ciężkiej niezdolności do pracy: 10% renty z tytułu trwałej niezdolności do pracy wypłacane jest przez okres do dwóch lat, jeżeli ubezpieczony ma co najmniej 50% stwierdzoną utratę zdolności do pracy i nie pracuje ani nie otrzymuje innej renty.

Dodatek dla bezrobotnych: Jeśli ubezpieczony jest bezrobotny, a łączna suma zasiłku dla bezrobotnych i zasiłku dla bezrobotnych jest mniejsza niż zasiłek przejściowy, to różnica jest wypłacana.

Stała opieka: €351 do €1.400 (E-330 do €1.324) miesięcznie jest wypłacana, jeśli ubezpieczony wymaga stałej obecności innych osób do wykonywania codziennych czynności.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Formuła korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki.

Świadczenia medyczne dla pracowników

Korzyści obejmują kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację medyczną, zawodową i społeczną, urządzenia i pomoc przy pracach domowych.

Renta rodzinna

Renta małżonka: 30% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku jest wypłacane wdowie (wdowom) lub pozostającemu przy życiu partnerowi cywilnemu przez okres do 24 miesięcy kalendarzowych.

Jeżeli wdowa (wdowcy) lub pozostały przy życiu partner cywilny ma 47 lat lub więcej, jest niepełnosprawny lub opiekuje się co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18 roku życia (wiek 27 lat, jeżeli jest studentem lub odbywa kształcenie zawodowe), 66,7% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku jest wypłacane przez okres do trzech miesięcy kalendarzowych po dniu śmierci; następnie wypłacane jest 40% ostatnich zarobków zmarłego.

Rozwiedziony małżonek może otrzymać rentę rodzinną, jeżeli otrzymywał lub miał prawo do otrzymania alimentacji od zmarłego. Kwota ta jest dzielona między żyjącego małżonka i rozwiedzionego małżonka na podstawie długości trwania ich małżeństwa ze zmarłym.

Renta małżonka ustaje z chwilą ponownego zawarcia małżeństwa.

Renta sieroca: 20% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku jest wypłacane każdemu dziecku poniżej 18 roku życia (wiek 27 lat, jeśli jest studentem lub uczniem; uczestnikiem roku szkolnego, socjalnego, ekologicznego lub federalnego; lub osobą niepełnosprawną); 30% w przypadku pełnego sieroctwa.

Stypendium małżonka i sieroty: Ryczałt w wysokości 40% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku jest wypłacany, jeśli osoby pozostałe przy życiu nie kwalifikują się do otrzymywania renty rodzinnej, a zmarły miał co najmniej 50% oszacowanej utraty zdolności do zarobkowania.Dotacja jest dzielona równo pomiędzy ocalałych.

Inne kwalifikujące się renty rodzinne: 20% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku jest wypłacane samotnemu rodzicowi lub dziadkowi; 30% parze.

Maksymalny łączny zasiłek rodzinny wynosi 80% rocznych zarobków brutto zmarłego w ostatnim roku.

Zasiłek na wypadek śmierci: Wypłaca się ryczałt w wysokości 5.220 euro (E- 4.620 euro).

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie wzrostu wartości emerytury i zmian w stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki.

Organizacja administracyjna

Federalny Instytut Ubezpieczeń (https://www.bundesversicherungsamt.de/) nadzoruje federalne instytucje ubezpieczeniowe od wypadków.

Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (https://www.bmas.de/) nadzoruje programy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najwyższe administracyjne organy państwowe odpowiedzialne za ubezpieczenia społeczne lub organy wyznaczone przez samorządy wojewódzkie sprawują nadzór nad instytucjami państwowego ubezpieczenia wypadkowego.

Instytucje ubezpieczeń wypadkowych (stowarzyszenia przemysłowe i ubezpieczyciele publiczni), zarządzane przez wybranych przedstawicieli pracodawców i pracowników, pobierają składki i administrują programem.

Bezrobocie

Pierwsze prawa: 1927 r. (służba zatrudnienia i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) i 2003 r. (podstawowy zasiłek dla bezrobotnych).

Aktualne prawa: 1997 (promocja zatrudnienia) i 2011 (podstawowy zasiłek dla bezrobotnych).

Rodzaj programu: System ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej.

Pokrycie

Ubezpieczenie społeczne: Osoby zatrudnione, w tym pracownicy gospodarstw domowych, praktykanci i stażyści; oraz niektóre inne osoby, w tym osoby otrzymujące świadczenia chorobowe i wychowujące dzieci.

Dobrowolne objęcie ubezpieczeniem osób prowadzących działalność na własny rachunek, opiekunów i pracowników zagranicznych (poza Unią Europejską).

Wykluczenia: Osoby zatrudnione nieregularnie.

Pomoc społeczna: Zatrudnieni i bezrobotni poszukujący pracy uznani za potrzebujących.

Źródło funduszy

Osoba ubezpieczona

Ubezpieczenie społeczne: 1,5% miesięcznych zarobków objętych ubezpieczeniem.

Maksymalne roczne zarobki wykorzystane do obliczenia składek wynoszą 78 000 EUR (E- 69 600 EUR).

Pomoc społeczna: Żadnego.

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek

Ubezpieczenie społeczne: 3 % połowy miesięcznej wartości odniesienia dla pierwszych dwóch lat działalności na własny rachunek; 3 % pełnej miesięcznej wartości odniesienia po dwóch latach działalności na własny rachunek.

Miesięczna wartość referencyjna wynosi 3 045 EUR (E- 2 695 EUR).

Pomoc społeczna: Żadnego.

Pracodawca

Ubezpieczenie społeczne: 1,5% miesięcznie pokrytej listy płac.

Maksymalne roczne zarobki wykorzystane do obliczenia składek wynoszą 78 000 EUR (E- 69 600 EUR).

Pomoc społeczna: Żadnego.

Rząd

Ubezpieczenie społeczne: Rząd federalny finansuje każdy deficyt.

Pomoc społeczna: Władze federalne i lokalne ponoszą całkowite koszty.

Warunki kwalifikacyjne

Składkowy zasiłek dla bezrobotnych: Musi mieć co najmniej 12 miesięcy pracy objętej ubezpieczeniem w ciągu ostatnich dwóch lat, być zarejestrowany w urzędzie pracy oraz być zdolny, dostępny i aktywnie poszukujący pracy.

Pod pewnymi warunkami prawo do zasiłku dla bezrobotnych może zostać zawieszone na okres do 12 tygodni.

Świadczenie z tytułu skróconego czasu pracy: Pracownicy zatrudnieni na krótki czas muszą pracować w zmniejszonej liczbie godzin ze względu na restrukturyzację ekonomiczną w miejscu pracy, która powoduje utratę co najmniej 10 procent miesięcznych zarobków brutto dla co najmniej jednej trzeciej pracowników przedsiębiorstwa.

Krótkoterminowy zasiłek transferowy: Wypłacany pod pewnymi warunkami pracownikom firm, które stały się niewypłacalne.

Sezonowy dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin: Wypłacany pracownikom, których praca została wstrzymana z powodu złej pogody lub z powodów ekonomicznych.

Zasiłek dla bezrobotnych: Wypłacane osobom poszukującym pracy w wieku od 15 lat do normalnego wieku emerytalnego, które są zdolne, dostępne i aktywnie poszukują pracy, w tym osobom zatrudnionym poszukującym bardziej odpowiedniej pracy i beneficjentom ubezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.

Podstawowe potrzeby życiowe beneficjenta nie mogą być zaspokajane przez żadne inne świadczenia.

Dodatek mieszkaniowy: Wypłacany lokatorom lub właścicielom domów, którzy ponoszą koszty mieszkaniowe.

Dodatek Dependent’s: Płatny dla dzieci poniżej 18 roku życia pozostających na utrzymaniu.Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą pracować.

Suplement ciążowy: Płatny dla kobiet w ciąży.

Suplement dla jednego rodzica: Płatny dla samotnych rodziców.

Świadczenia dla bezrobotnych

Składkowy zasiłek dla bezrobotnych: 67% (60% bez dzieci) miesięcznych zarobków netto ubezpieczonego wypłacane jest przez sześć do 24 miesięcy, w zależności od długości okresu zatrudnienia i wieku ubezpieczonego. Zasiłek wypłacany jest przez okres do 24 miesięcy osobom bezrobotnym powyżej 58 roku życia, które mają co najmniej 48 miesięcy pracy chronionej.

Zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy: 67% (60% bez dzieci) różnicy pomiędzy poprzednim i obecnym dochodem netto ubezpieczonego jest wypłacane (zazwyczaj przez sześć miesięcy, ale do 24 miesięcy).

Krótkoterminowy zasiłek transferowy: 67% (60% bez dzieci) różnicy pomiędzy poprzednim i obecnym dochodem netto ubezpieczonego jest wypłacane przez okres do 12 miesięcy.

Sezonowy zasiłek za pracę w niepełnym wymiarze godzin: 67% (60% bez dzieci) różnicy pomiędzy poprzednim i obecnym dochodem netto ubezpieczonego wypłacane jest w zależności od godzin przerwy w pracy od 1 grudnia (1 listopada dla niektórych pracowników budowlanych) do 31 marca.

Zasiłek dla bezrobotnych: W zależności od składu rodziny wypłacany jest podstawowy miesięczny zasiłek w wysokości 332, 374 lub 416 euro.

Dodatek mieszkaniowy: Całkowity miesięczny czynsz, media, koszty utrzymania lub inne koszty mieszkaniowe są płacone do wysokości, która jest oceniana jako uzasadniona.

Dodatek dla osób pozostających na utrzymaniu: 240 euro miesięcznie na każde dziecko poniżej 6 roku życia; 196 euro na każde dziecko w wieku od 6 do 13 lat; 316 euro na każde dziecko w wieku od 14 do 17 lat.

Suplement ciążowy: 17% zasiłku dla bezrobotnych wypłacane jest od 13. tygodnia ciąży do chwili porodu.

Suplement dla jednego rodzica: Od 12% do 60% zasiłku dla bezrobotnych jest wypłacane w zależności od liczby i wieku dzieci mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.

Dodatkowe suplementy mogą być wypłacane w zależności od oszacowanej potrzeby.

Oznacza test: Całkowite świadczenie (świadczenie podstawowe i uzupełniające) jest zmniejszone o 20% dochodu ze 100,01 € do 1,000 € miesięcznie; 10% dochodu z 1,000,01 € do 1,200 € (z 1,000,01 € do 1,500 € jeśli beneficjent ma dzieci). Niektóre rodzaje dochodów (w tym określony poziom oszczędności) są wyłączone.

Nie ma limitu czasu trwania.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Formuła korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki.

Organizacja administracyjna

Federalne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia ogólny nadzór.

Federalna Agencja Pracy zarządza programem ubezpieczeń społecznych.

Lokalne urzędy pracy są odpowiedzialne za miejsca pracy, poradnictwo zawodowe i administrację świadczeń.

Programem pomocy społecznej zarządzają komitety agencji zatrudnienia i 105 upoważnionych przewoźników lokalnych.

Kasy chorych pobierają składki.

Dodatki rodzinne

Ramy regulacyjne

Pierwsze prawa: 1954 r. (zasiłek na dziecko), wprowadzony w życie w 1955 r.; oraz 1985 r. (zasiłek na wychowanie dziecka).

Obowiązujące przepisy: 2003 (dochód minimalny), 2007 (zasiłek rodzicielski), 2009 (zasiłek na dziecko), 2009 (podatek dochodowy).

Rodzaj programu: System uniwersalny i pomocy społecznej.

Pokrycie

Świadczenia rodzicielskie i na dzieci (pomoc powszechna i socjalna): Rodzice z co najmniej jednym dzieckiem; dziadkowie lub rodzice zastępczy, jeżeli dziecko(-a) mieszka(-ją) w ich gospodarstwie domowym; pełne sieroty i dzieci, które straciły wszelki kontakt z rodzicami.

Wsparcie dochodu minimalnego (Hilfe zum Lebensunterhalt, pomoc społeczna): Potrzebni mieszkańcy Niemiec; obywatele niemieccy przebywający za granicą pod pewnymi warunkami.

Źródło funduszy

  • Osoba ubezpieczona: Żaden.
  • Samozatrudniony: Nie dotyczy.
  • Pracodawca: Żadnego.
  • Rząd: Całkowity koszt.
  • Rząd federalny zwraca Federalnej Agencji Pracy koszty administracyjne.

Warunki kwalifikacyjne

Zasiłek na dziecko: Wypłacany dla dzieci poniżej 18 roku życia (przedłużany w przypadku osób bezrobotnych, uczących się w pełnym wymiarze godzin lub poszukujących praktyki zawodowej lub wolontariatu; bez ograniczeń w przypadku osób niepełnosprawnych).

Zasiłek na dzieci: Wypłacany osobom, które są w stanie zaspokoić własne potrzeby, ale nie ich niezamężnym dzieciom poniżej 25 roku życia. Musi być uprawniony do zasiłku na dziecko i nie może otrzymywać innych świadczeń z pomocy społecznej.

Zasiłek rodzicielski: Świadczenie dla dzieci poniżej 14 miesiąca życia.

Wsparcie dochodu minimalnego: Wypłacane osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie utrzymania i nie otrzymują zasiłku dla bezrobotnych ani podstawowej emerytury z pomocy społecznej. Musi spełniać test na posiadanie środków.

Suplement ciążowy: Płatny dla kobiet w ciąży.

Suplement dla jednego rodzica: Płatny dla samotnych rodziców.

Świadczenia rodzinne

Zasiłek na dziecko: 194 € miesięcznie za pierwsze i drugie uprawnione dziecko; 200 € za trzecie; 225 € za każde kolejne dziecko.

Świadczenia na dzieci są wypłacane z mocą wsteczną przez okres do sześciu miesięcy przed miesiącem, w którym po raz pierwszy złożono wniosek o przyznanie świadczenia.

Zasiłek na dzieci: Na każde uprawnione dziecko wypłacane jest do 170 euro miesięcznie; jeżeli uprawnione jest do zasiłku na więcej niż jedno dziecko w gospodarstwie domowym, wypłacany jest łączny zasiłek. Własne dochody i majątek dziecka mogą zmniejszyć zasiłek.

Zasiłek rodzicielski: Co najmniej 67% dochodu netto rodziców w ciągu 12 miesięcy przed porodem jest wypłacane, do 1800 euro (300 euro, jeśli nie są zatrudnieni) miesięcznie. Świadczenie jest wypłacane do 12 miesięcy. Rodzic sprawujący wyłączną opiekę może otrzymywać zasiłek rodzicielski przez okres do 14 miesięcy po porodzie; pozostali rodzice mogą dzielić się zasiłkiem przez okres do 14 miesięcy (każde z rodziców musi otrzymywać zasiłek przez co najmniej dwa miesiące).

Wsparcie dochodu minimalnego (Hilfe zum Lebensunterhalt, pomoc społeczna, środki sprawdzone): Różnica pomiędzy ocenianym miesięcznym zapotrzebowaniem beneficjenta (podstawowe miesięczne zapotrzebowanie, rozsądne koszty mieszkaniowe i dodatkowe indywidualne potrzeby) a miesięcznym dochodem netto jest wypłacana.

Podstawowe miesięczne zapotrzebowanie wynosi 332, 374 lub 416 euro, w zależności od składu rodziny beneficjenta, i jest zwiększone o 240 euro na każde dziecko poniżej 6 roku życia; 296 euro na każde dziecko w wieku od 6 do 13 lat; oraz 316 euro na każde dziecko w wieku od 14 do 17 lat.

Suplement ciążowy: 17% wsparcia minimalnego dochodu wypłacane jest od 13. tygodnia ciąży do momentu porodu.

Suplement dla jednego rodzica: Od 12% do 60% wsparcia dochodu minimalnego jest wypłacane, w zależności od liczby i wieku dzieci mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym.

Regulacja świadczeń: Świadczenia są dostosowywane corocznie w lipcu na podstawie zmian wartości emerytury; niedopuszczalne są bezwzględne obniżki świadczeń emerytalnych. Formuła korekty uwzględnia również zmiany stosunku liczby emerytów i rencistów do liczby osób opłacających składki. Wartość minimalnego wsparcia dochodu jest dostosowywana corocznie na podstawie danych o wydatkach gospodarstw domowych o niskich dochodach, które są zbierane w ramach regularnych badań.

Organizacja administracyjna

Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży zapewnia ogólny nadzór.

Federalny Urząd Skarbowy zarządza zasiłkami na dzieci i zasiłkami na dzieci za pośrednictwem regionalnych i lokalnych urzędów pracy Federalnej Agencji Pracy.

Świadczenia na dzieci dla pracowników publicznych są administrowane przez urzędy zajmujące się wypłatą wynagrodzeń.

Kraje związkowe są odpowiedzialne za egzekwowanie federalnych przepisów dotyczących wychowania dzieci i zasiłków rodzicielskich. Programem zarządzają ośrodki opieki rodzicielskiej i zasiłków wychowawczych.

Lokalne urzędy opieki społecznej zarządzają programem wspierania dochodów minimalnych i wypłatą świadczeń.